Back to the top

china

beijing opera percussion patterns demonstration with drumset

beijing opera percussion ensemble patterns

chinese kun qu opera percussion patterns with ban and dan pi gu

drumset with wang jing, erhu, sai ma

cross cultural improvisation with zhang weihua, guzheng zither, autumn forest sounds

ping hu qiu yue with guzheng and drumset

dagu in miao zhai village, de wu, west hunan, china

da liuzi ensemble with drumset in ji shou, west hunan, china

designed by little comb productions © royal hartigan 2019-2020